Mr.Ink | Školské a kancelárske potreby +421 903 251 904 Email : obchod@skolakancelaria.sk
0 ks0,00

Žiadne produkty v košíku.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.


Predávajúci
Obchodné meno:
Poštová adresa:
Telefón:
E-Mail:
Kupujúci
Meno a priezvisko:
Poštová adresa:
Telefón:
E-Mail:


Predmetom zmluvy bol tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu:
Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy.
Čislo zmluvy (objednávky):
Zo dňa:
Číslo faktúry:
Dátum prevzatia tovaru:
Žiadam preto o vrátenie (nehodiace sa, škrtnite):
plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) alebo čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)
názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):
Požadovanú sumu mi vráťte (nehodiace sa, škrtnite):
Zadajte sumu:
poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)
prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:
Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru späť k predávajúcemu. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

V ……………………………….. Dňa …………………. ………………………………

Meno priezvisko (podpis len ak posielate v listinnej podobe)